کلیدواژه‌ها: طبقۀ اجتماعی

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)