کلیدواژه‌ها: طبیعیات

ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از کتاب «شفا»ی ابوعلی سینا