کلیدواژه‌ها: طعام ضریغ

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الغاشیه، آیات ۱ تا ۱۶