کلیدواژه‌ها: طور

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰