کلیدواژه‌ها: عبدالله بن زبیر

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)