کلیدواژه‌ها: عبد اللَّه بن ابى

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۲۱ تا ۱۲۹