کلیدواژه‌ها: عبیدالله بن زياد

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)