کلیدواژه‌ها: عذاب وجدان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۰ و ۶۱