کلیدواژه‌ها: عسر و یسر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ انشراح