کلیدواژه‌ها: عصای موسی

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۰ و ۶۱