کلیدواژه‌ها: علمای دین

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۶ تا ۸۲