کلیدواژه‌ها: عناصر رژیم

منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی