کلیدواژه‌ها: عهد

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۷ و ۴۸