کلیدواژه‌ها: عهد

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۴۷ و ۴۸