کلیدواژه‌ها: عیب جویی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه