کلیدواژه‌ها: غار حراء

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۱۰ تا ۱۲۰
سخنرانی در اولین کنگره جبهۀ ملی دوم
مبعث (نخستین روز انقلاب فکری و اخلاقی)