کلیدواژه‌ها: غایت

درس‌های قرآنی؛ قرآن و روش هدایتی آن