کلیدواژه‌ها: غرور

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۶ تا ۸۲
پدیدۀ دین، آیۀ فطرت