کلیدواژه‌ها: غفلت

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ ماعون
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۷ تا ۲۰