کلیدواژه‌ها: فرشتگان

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ نباء، آیات ۱ تا ۵