کلیدواژه‌ها: فرصت طلب

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی