کلیدواژه‌ها: فرودگاه

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید