کلیدواژه‌ها: فریضۀ فردی

درس‌های قرآنی؛ قبله، عامل رهایی بشر