کلیدواژه‌ها: قبله

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۹۳ تا ۱۰۹
پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۸
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۴۴ تا ۱۵۰