کلیدواژه‌ها: قدرت

سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ تعلیم و تربیت اسلامی