کلیدواژه‌ها: قرآن، تفسیر

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر