کلیدواژه‌ها: قلوب قاسیه

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۷۲ تا ۷۵