کلیدواژه‌ها: قمار

پرتوی از قرآن (جلد ۲)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶
پرتوی از قرآن؛ جلد دوم، تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۷ تا ۲۲۳