کلیدواژه‌ها: لایلاف

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قریش