کلیدواژه‌ها: ماده

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۱۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه نهم تا یازدهم: خلقت