کلیدواژه‌ها: مال اندوزی

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه