کلیدواژه‌ها: ماه‌های حرام

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۱۷ تا ۲۲۳