کلیدواژه‌ها: مبارزه مسالمت آمیز

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید