ارسال شده توسط author-avatar

نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ دولت بختیار

خبرنگار یکی از رسانه‌ها در شانزدهم دی ماه ۱۳۵۷ در تماسی با منزل آیت‌الله طالقانی نظر او را دربارۀ دولت بختیار جویا شد. طالقانی ضمن تأکید بر مواضع قبلی خود، دولت بختیار را بی‌اعتبار معرفی کرد.