کلیدواژه‌ها: متحجر

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیه ۲۵