کلیدواژه‌ها: مجله آیین اسلام

دختر نبوت، زوجۀ عظمت، بانوی عصمت، مادر شهادت