کلیدواژه‌ها: محله نخاوله

به سوی خدا می‌رویم؛ در مدینه