کلیدواژه‌ها: محمدرضا پهلوی

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان