کلیدواژه‌ها: محیط جاهلیت

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی