کلیدواژه‌ها: مرحلۀ سازندگی انقلاب

سخنرانی مدرسۀ فیضیه