کلیدواژه‌ها: مشرکین

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۱۶ تا ۱۲۱
پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۹۳ تا ۱۰۰