کلیدواژه‌ها: مشرک

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ بینه
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ غرور انسان