کلیدواژه‌ها: مصریان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۷ تا ۷۱
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۵۷ تا ۵۹