کلیدواژه‌ها: مصلح آخرالزمان

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۸۷ تا ۹۲