کلیدواژه‌ها: مصیبت

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران آیات ۱۷۶ تا ۱۸۹