کلیدواژه‌ها: مقامات نظام شاهنشاهی

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی