کلیدواژه‌ها: ملاقات رب

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ انشقاق، آیات ۱ تا ۹