کلیدواژه‌ها: ملی کردن صنایع

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود