کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی

اعلام حرمت شرعی هرگونه تجاوز به اراضی عمومی و مناطق جنگلی