کلیدواژه‌ها: مناخم بگین

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین