کلیدواژه‌ها: مناره‌ای در کویر

تربیت از نظر قرآن
آخرین ادوار اسلام
نمونه‌ای از فجایع دستگاه‌های دینی